oferta dla szkół

Zapraszamy na kręgle w ramach zajęć sportowych (WF, SKS itp.), pozalekcyjnych lub na spotkania integracyjne szkoły.
Celem lekcji jest promowanie aktywnego spędzania czasu poprzez grę w bowling, kreowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa oraz integracja grupy podczas świetnej zabawy jaką są kręgle.
Oferujemy:
-10 % rabatu na grę, napoje i jedzenie
-1 godzina gry już od 6,50 zł/osoba
-opiekę instruktora
-dla mniejszych dzieci ułatwienia w grze tj. wysuwane płotki i lekkie kule
-nagrody dla najlepszych graczy na torze
-kawę i herbatę dla opiekunów

Przykład 1
6 osób na torze + 2 godziny gry w kręgle + 2 kawałki pizzy margherita + napój 200 ml  cena: 19,90 zł/osoba

Przykład 2
6 osób na torze + 2 godziny gry w kręgle + frytki 150g z ketchupem + napój 200 ml  cena: 19,90 zł/osoba


Oferta dla grup powyżej 15 osób od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17 po wcześniejszej rezerwacji. tel 17 3333 445
Zapraszamy!


Regulamin kręgielni Bowling Cegielnia

I. Część ogólna 1.   Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren. Zakupienie gry jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. 2.   Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli. 3.   Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 4.   Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji. 5.   Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu. 6.   Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów. 7.   Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: a) Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, b) Przebywania zwierząt, c) Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.   8,W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.  
II. Zasady korzystania z kręgielni 1.   Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni. 2.   Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni. 3.   Dopuszczenie do gry wyłącznie w obuwiu do tego przeznaczonym. Skarpety jednorazowe do gry obowiązkowe płatne oddzielnie według cennika. 4.   W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz. 5.   Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata. 6.   Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku. 7.   Zakaz wchodzenia na tory. 8.   Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu) 9.   Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu. 10. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem). 11. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka (sweet) powinna być niewidoczna. 12. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem i uszkodzeniem wyciągarki oraz porysowaniem kul 13. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do 10 lat. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby. 14. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Bowling Cegielnia Edyta Warchoł nie ponosi odpowiedzialności. 15. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów. 16. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni. 17. Rzut następuje tylko jedną kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione. 18. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu.    
III. Odpowiedzialność i kary 1.   .Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia. 2.   Bowling Cegielnia Edyta Warchoł nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Bowling Cegielnia można odebrać w Recepcji. 3.   Rzucanie kuli na nie przygotowanym lub wyłączony tor podlega karze umownej w wysokości 100 zł. 4.   W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Bowling Cegielnia Edyta Warchoł nie odpowiada za jego ewentualne uszkodzenie. 5.   Bowling Cegielnia Edyta Warchoł nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.  
IV. Rezerwacja torów bowlingowych 1.   Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w recepcji po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego. 2.   Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach. 3.   Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin) chyba że manager będzie miał możliwość innego czasowego rozliczenia na minuty. 4.   Nieobecność osoby rezerwującej 15 min przed ustaloną godziną powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru. 5.   W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji. 6.   Bowling Cegielnia Edyta Warchoł nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.  

Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami przestrzegając ustalonych zasad !!!